References

2018

AkzoNobel - KS-69 project

Vantaan Energia Oy - MarBio 1

Kuopion Energia Oy - Oil storage pipes

Borealis Polymers Oy - ARO PitStop 2018

2017

Borealis Polymers Oy - Olefin TA2017